TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN

Akademik Kişisel Bilgileri

htaskiran@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1155

Prof. Dr. Metin KARTAL

Akademik Kişisel Bilgileri

kartalm@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1158

Prof . Dr . Kadriye CEYLAN ÖZÇELİK

Akademik Kişisel Bilgileri

kozcelik@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1164

Doç . Dr . Adnan BAYSAL

Akademik Kişisel Bilgileri

abaysal@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1700

Doç . Dr . Emma Louise BAYSAL

Akademik Kişisel Bilgileri

elbaysal@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Dr. Öğr. Üyesi Gizem KARTAL

Akademik Kişisel Bilgileri

gkartal@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1700

Öğr. Gör. Dr. M. Beray KÖSEM

Akademik Kişisel Bilgileri

kosem@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1669

Arş. Gör. Dr. Yavuz AYDIN

Akademik Kişisel Bilgileri

aydiny@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1695

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Metin KARTAL

+9(0.312) 310 32 80 /1158

kartalm@ankara.edu.tr

Tarih Öncesi Arkeolojisi insanlık tarihi sürecinin %99’undan fazla bir bölümünü kapsamaktadır. Bu alan, söz konusu zaman dilimi içindeki insanı ve onun yaşam biçimi ile davranışlarına ilişkin tüm olguları irdeler ve sorgular. Bununla birlikte bu disiplin, insanın içinde yaşadığı doğal çevreyi de araştırmakta, kazılarla ortaya çıkan buluntuları kronolojik bir düzen içinde incelemektedir.

Dolayısıyla Tarih Öncesi Arkeolojisi, taş çağları boyunca insana dair maddi ve manevi tüm gelişmeleri araştıran bir bilim dalıdır. Alanın bilimsel araştırma sistematiği, kazılar ve yüzey araştırmaları ile karşılaştırmalı çalışmalar yoluyla varsayımsal tümevarım ya da varsayımsal tümdengelim yöntemlerinin kurgulanmasına dayanır. Faydalandığı yardımcı bilim dalları arasında; zooarkeoloji, paleobotani, palinoloji, klimatoloji, sedimantoloji, stratigrafi, jeoloji, paleoantropoloji, ekoloji, tarihlendirme yöntemleri, kronoloji, etnoloji, ekonomi, arkeometri gibi alanlar sayılabilir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi’nin çalışma alanları açısından; yontmataş, sürtmetaş, kemik, boynuz ve ahşap aletlerin tekno-tipolojileri ile sanat, süslenme objeleri ve ikonografi yanında yerleşim biçimleri, yaşam ve inanç sistemleri, ölü gömme adetleri, ekonomi modelleri, demografi ve doğal çevre, buzullar, kronoloji ve stratigrafi, insan davranışları ve göç yolları gibi konular temel ilgi alanlarındandır.

Lisans Ders Programı