//Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliği
Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliği 2017-11-01T10:45:14+00:00

Erasmus + personel ders verme hareketliliği; Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik en az 5 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.
Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir.

Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliğinde İzlenen Yol:
1. Karşı üniversiteden verilecek dersin süre ve içeriğini belirten davet mektubunun alınması.
2. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazılarının çıkarılması.
3. Bilgi formu, sözleşme, ders programı, seyahat gider faturalarının, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazılarının teslim edilmesi.
4. Dönüşte karşı üniversiteden katılım sertifikasının alınması ve faaliyet raporunun doldurulması
5. Önceden ödenen %80 harcırah ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masraflarının ödenmesi.

Belgeler ve Formlar
Ders Verme Hareketliliğine katılabilmek için seçilen adaylarca hazırlanması ve AB Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü / Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
2. Misafir olunacak kurumdan gelen davet mektubu
3. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak Ek V.10 ogretim programi asgari sartlari3 orijinal olarak imzalanmış nüshası (Teaching_Programme indirmek için tıklayınız)
4. Ek V.9 ders verme-personelle imzalanacak sozlesme4
5. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi
6. Seyahat biletine ilişkin fatura (Seyahat giderinin önceden ödenebilmesi için)

Gidilen kurumdan alınacak belge:
1. Misafir olduğunuz kurumdan, yaptığınız çalışmaları gösteren bir Katılım Sertifikası alınmalıdır.

Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:
1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Yukarıdaki maddede açıklanmıştır).
2. Ek V.11 ders verme nihai raporu4
3. Seyahate ait belgeler
• Kullanılan bilet/biletlerin orijinali
• Uçuş kartlarının orijinalleri
• Fatura, makbuz vb ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri.

Erasmus Programı

Personel Ders Verme Hareketliliği

Öğretim Programı

[Asgari şartlar]
Personel ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, bir öğretim programı sağlamakla yükümlüdür. Öğretim programı aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin kendi kurumu ile misafir olmayı planladığı kurumunun yetkilileri tarafından onaylanmış olmalıdır.

Öğretim programında olması gereken asgari içerik aşağıda verilmiştir:

• Hareketliliğe ilişkin bazı genel bilgiler:

o Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek personelin adı, soyadı, iletişim bilgileri

o Gönderen kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı)

o Misafir olunacak kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı)

o Gönderen kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri

o Misafir olunacak kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri

o Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek konu alanı

o Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek derece (lisans, yüksek lisans, doktora)

o Misafir olunacak kurumda gerçekleştirilecek ders verme faaliyetinden faydalanacak öğrenci sayısı

o Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek saat sayısı

• Hareketliliğin amaçları

• Hareketliliğin sağlayacağı katma değer
(hem misafir olunan yükseköğretim kurumu, hem de faaliyeti gerçekleştiren personel için)

• Elde edilmesi beklenen sonuçlar

• Gerçekleştirilecek faaliyetlerin planı
(başlangıç/bitiş tarihleri ile faaliyetlerin gün bazında görünebileceği bir öğretim programı)

LLP-ERASMUS PROGRAMME
INDIVIDUAL TEACHING PROGRAMME FOR TEACHING STAFF MOBILITY
ACADEMIC YEAR ……….

Name and Erasmus code of the home institution ANKARA UNIVERISTY TR ANKARA01
Department/Faculty
Name of the contact person at home institution (ilgili akademik birim koordinatörü veya kurum koordinatörü)
Beneficiary’s forename and surname
Name and Erasmus code of the host Institution/
Department/Faculty
Name of the contact person at the host institution
Subject area
Level Bachelor 0
Master 0
Doctorate 0
other 0, please specify ….

Number of students at the host institution benefiting from the teaching programme Number of teaching hours (en az 5 saat olmalıdır)
Arrival date Departure date
Objectives of the mobility
Added value expected from the mobility / expected results (for the host institution, for the staff member carrying out the assignment, for the home institution)
Content of the teaching programme (tarihlere göre günlük iş planı, ayrıntılı olarak tüm faaliyetler ve saatleri burada belirtilmelidir)
Expected results (not limited to the number of students concerned)
Place and date Signature of the Beneficiary

Approval of the teaching programme

For the home institution For the host institution

Name and signature Name and signature

Ek.9

Hayatboyu Öğrenme Programı

Hayatboyu Öğrenme Programı
Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli
(Personel ile Üniversite arasında)
[Asgari şartlar]

Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf:

Hibe sağlayan kurumun adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık adresi : Dögol Cad. 06100 Tandoğan ANKARA
Kurum yetkilisinin adı soyadı : Prof.Dr.Sibel SÜZEN
Kurumdaki görevi : Kurumsal Koordinatör

ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf:

Personelin adı soyadı :
Açık adresi :
anlaşmanın temel parçası olan aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmışlardır.
Ekler :

Ek I Öğretim programı
Ek II Genel hükümler
Ek III Ders verme hareketliliği faaliyet raporu

ŞARTLAR

MADDE 1 – HİBENİN AMACI
1.1 Kurum, yararlanıcıya Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus programı altında yer alan Erasmus ders verme hareketliliği faaliyetine katılımı için AB hibelerinden mali destek verir.
1.2 Yararlanıcı, mali desteği kabul eder ve kendi sorumluluğu altında ders verme hareketliliği faaliyetini Ek 1’de tanımlandığı şekliyle (Öğretim programı) yerine getirmeyi taahhüt eder.
1.3 Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder. Anlaşma ile ilgili herhangi bir değişiklik veya ek, yazılı olarak yapılır.

MADDE 2 – SÜRE
2.1 Anlaşma, iki tarafın sonuncusu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
2.2 Ders verme hareketliliği faaliyeti en erken 1 Haziran 2012 tarihinde başlar; en geç 30 Eylül 2013 tarihinde son bulur.

MADDE 3 – MALİ DESTEK
3.1 Ders verme hareketliliği faaliyetine bir katkı nitelliğinde olan AB hibesi için öngörülen azami tutar günlük/haftalık hibe artı seyahat gideri için toplam [….…] Avro’dur.
3.2 Nihai hibe miktarı personelin ders verme hareketliliği faaliyeti amacıyla yurtdışında kaldığı süre için ülkelere göre belirlenen günlük/haftalık hibe miktarları dikkate alınarak hesap edilir. Yararlanıcı kurumuna, hareketlilik faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir belge (katılım sertifikası) sunmakla yükümlüdür. Faaliyete ilişkin seyahat giderleri, belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde, gerçekleşme değerleri üzerinden ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise teslim edilmesi şartı ile ödenir.

MADDE 4 – ÖDEME
4.1 Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 45 gün içinde, yararlanıcıya, azami hibe miktarının en fazla %80’ine tekabül eden [….…] Avro tutarında bir ön finansman ödemesi yapılır.
4.2 Faaliyete ilişkin nihai rapor, yararlanıcının, hibenin bakiyesinin ödenmesine yönelik talebi sayılır. Kurum, bakiye ödemeyi, nihai raporun alınmasından itibaren 45 takvim günü içinde yapar.

MADDE 5 – NİHAİ RAPOR
Yararlanıcı, hareketlilik faaliyetinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde, resmi formları kullanarak (Ek V.11) nihai raporu sunar.

MADDE 6 – BANKA HESABI
Ödemeler yararlanıcı’nın aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:
Bankanın adı
Şubenin adresi
Hesap sahibinin adı
Tam hesap numarası (banka kodları dahil)
IBAN no

MADDE 7 – GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Hibe, anlaşmanın şartlarına, geçerli AB hukuku kurallarına ve yetki ikamesi esasına göre hibeler ile ilgili Türk hukukuna tabidir. Yararlanıcı, anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve onun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile ilgili kurum kararlarına karşı, ilgili idare mahkemesinde yasal işlemler başlatabilir.

2 kopya olarak imzalanır.

Yararlanıcı adına Kurum adına
[adı/soyadı] Prof.Dr.Sibel SÜZEN
İmza: İmza:
Yer: Ankara Yer: Ankara
Tarih: ……/……/….

X