//Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2019-03-08T13:45:44+03:00

LATİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. F. Gül ÖZAKTÜRK

Akademik Kişisel Bilgileri

gozakturk@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1193

Prof. Dr. Ümit Fafo TELATAR

Akademik Kişisel Bilgileri

telatar@humanity.ankara.edu.tra.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1293

Doç. Dr. Çağatay AŞKİT

Akademik Kişisel Bilgileri

askit@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1148

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ÜSTÜNEL

Akademik Kişisel Bilgileri

ckeyinci@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1171

Dr. Öğr. Üyesi Serap KALAYCIOĞULLARI

Akademik Kişisel Bilgileri

sgur@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1179

Öğr. Gör. Rukiye ÖZTÜRK

Akademik Kişisel Bilgileri

ozturkr@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1199

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ümit Fafo TELATAR

+9(0.312) 310 32 80 /1293

telatar@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Lâtin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında dil, abc’den başlayarak ele alınmaktadır. Bunun için ilk iki yılda haftada sekiz saat olmak üzere kuramsal ve uygulamalı yöntemle dil bilgisi ve dilin yapısı öğretilmektedir. Bunun yani sıra haftada dört saat Roma toplumu ve yazını tanıtılmaktadır. Dilin yapısı V.-VI.-VII.-VIII. yarıyıllarda sentaks (cümle bilgisi) dersleriyle daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır (haftada dört saat). Öte yandan Lâtin düz yazısı ve şiirinden örnekler okutulmaktadır (haftada sekiz saat). Öğrenciler, Yunan Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalının bütün derslerinden sorumludur. Bunun dışında yaşayan diller, Tarih, Felsefe, Arkeoloji, v.b. ana bilim dallarından seçmeli ders alabilirler. Yunancada nasıl ‘gramma, atos n.’ ‘harf, harfler toplamı, yazı anlamına geliyorsa, Lâtincede ‘littera, ae f.’ ‘harf’, bunun çoğulu olan ‘litterae, arum f.’ ‘harfler toplamı, yazı, yazın’ demektir. Yazıya dökülen ne varsa, yazılı her konu ‘litterae’dir: Tıp, hukuk, astronomi, tarım, coğrafya, matematik, felsefe, bilim, politika, insanin kendisi, duygu, düşünceler, yazın, v.b. dolayısıyla Roma yazını dersleri, bu tur konuları içerdiği için, geniş kapsamlıdır. Sosyal bilimlerden özellikle Eski Çağ ve Orta Çağ, bir ölçüde de Yeni Çağ tarihi, felsefe, arkeoloji ile yasayan bati dilleri ve yazınları alanlarında özgün kaynaklara Lâtincesiz başvurulamaz. Geçmişin kalıntılarının gömülü olduğu ya da buluntularla dolu yurdumuzda Lâtince öğrenimi bunları değerlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Kimi Osmanlı arşivlerini okuyup değerlendirebilmek için Lâtinceye gereksinim vardır. Bati düşüncesinin ve uygarlığının klâsik yazına dayanması nedeniyle batıyla ilgili sosyal bilimler üzerinde araştırmada bulunacak kişiler için Lâtin dili ve yazını özellikle gereklidir. Lâtin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 8 yarıyıl boyunca öğrencilere Eski Çağ ve Orta Çağ üzerine araştırma yapmak için formasyon vermek amacı güdülmektedir. Bu ana bilim dalını bitirenler, hevesli olmaları durumunda bu alan ve konulara yönelebilirler. Ancak uygulama göstermiştir ki, öğrencilerimizin çoğu, özel ve kamu kesiminde iş bulabilmiştir, pek azı ise mesleğine en yakın olarak müzelerde çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora yapmaları durumunda ise üniversitelerde görev alabilmektedirler.

Lisans Ders Programı
X