//Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017-11-03T16:39:00+00:00

BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Lisans Ders Programı
Anabilim Dalı Web sayfası

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Melahat PARS

+9(0.312) 310 32 80 /1573

mpars@humanity.ankara.edu.tr

 

 

 

 

X