TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Akademik Kadro

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Aysu ATA

+9(0.312) 310 32 80 / 1039

ayata@ankara.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Haziran 1935 tarih ve 2795 sayılı yasayla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ilk bölümlerinden biridir. Daha doğrusu Fakültenin kuruluş amacı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından beyan edildiği şekliyle, dil yani Türk dili ve tarih konularında araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanlarda Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na uzman ve bunun yanı sıra “muallim” yetiştirmektir. Fakültenin kuruluş gerekçesinde dile getirilen amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu bölümde lisans programının amacı, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Bölüm, “Türk Dili” ve “Türk Edebiyatı” temel olmak üzere, uzmanlık alanlarına göre adları ve çalışma alanları aşağıda gösterilen dört anabilim dalından oluşmaktadır:

1. Eski Türk Dili: Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri;

2. Yeni Türk Dili: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları;

3. Eski Türk Edebiyatı: Türk Edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatının oluşumuna kadar geçen uzun sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması; Türk Halk Edebiyatı “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi;

4. Yeni Türk Edebiyatı: XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk Edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri.

DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Türk Dil Bilimcisi” unvanı verilir.

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Lisans Ders Programı